Numer 6/2006


P o s t ę p y   N a u k   M e d y c z n y c h   6/2006


Definicje terminu „młodzież” – przegląd koncepcji
The definitions of the term „youth”. A review of conceptions
Witold Pawliczuk

Charakterystyka rozwoju somatycznego w okresie dojrzewania
Characteristics of somatic development in the maturation period
Ilona Szilágyi-Pągowska

Dorastanie a choroba przewlekła – wybrane zagadnienia
Adolescence and chronic disease – selected aspects
Tomasz Wolańczyk

Medycyna wieku młodzieńczego: wybrane problemy endokrynologiczne i psychospołeczne. Rola lekarza rodzinnego
Medicine of youth: selected endocrine and psychosocial problems. A part of the family doctor
Maria Rybakowa

Nadużywanie substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież
Children and adolescencent drug abuse
Elżbieta Stawicka

Prewencyjna Medycyna Młodzieżowa – cele i zasady organizacji
Preventive Medicine of Youth – goals and principles of organization
Maria Rybakowa

Wyróżniony doktorat na stopień doktora nauk medycznych przeprowadzony w roku akademickim CMKP 2005/2006
Distinguish dissertation for medical doctor degree in academical year 2005/2006 The Medical Centre of Postgraduate Education

Ocena pomiarów grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki wykonywanych za pomocą dwu różnych, skaningowych polarymetrów laserowych GDx FCC i GDx VCC u pacjentów z wczesną jaskrą pierwotną otwartego kąta i nadciśnieniem ocznym
Evaluation of the retinal nerve fiber layer measurements performed with two different scanning laser polarimeters GDx FCC and GDx VCC in patients with early primary open angle glaucoma and ocular hypertension
Jaromir Wasyluk

Wpółczesna opinia o leczeniu farmakologicznym osteoporozy
Present opinion on the pharmacological treatment of osteoporosis

Przyczyny niepowodzeń farmakologicznej terapii chorób przewlekłych ze szczególnym uwzględnieniem osteoporozy
Reasons for failure of farmacological treatment of chronic diseases with a special emphasis on osteoporosis
Michał Wąsowski, Ewa Marcinowska-Suchowierska

***

Zasady przygotowania prac do druku w czasopiśmie Postępy Nauk Medycznych
Preparation guidelines for printing papers in Postępy Nauk Medycznych