Numer 6/2013


P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h 06/2013


PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS

Powszechny niedobór witaminy D u pracowników oddziału ortopedycznego
Vitamin D deficiency is common in orthopaedic ward staff
Andrzej Boszczyk, Stanisław Pomianowski – s. 393-395

Destabilizacja śródszpikowego zespolenia gwoździem Gamma złamań przezkrętarzowych z migracją śruby doszyjkowej do stawu biodrowego
Destabilization of intramedullary fixation with Gamma nail for intertrochanteric fractures with sliding screw cut out
Filip Kucharczyk, Waldemar Rylski, Rafał Kamiński, Stanisław Pomianowski – s. 396-399

PRACE PRZEGLĄDOWE
REVIEW PAPERS

Nowe trendy w zaopatrywaniu złamań u chorych w podeszłym wieku
New trends in fracture fixation in elderly patients
Daniel Kowalski, Magdalena Pieniężna-Ćwirko, Rafał Kamiński, Piotr Zakrzewski, Stanisław Pomianowski, Marcin Wąsowski – s. 400-405

Leczenie złamań szyjki kości udowej u chorych w podeszłym wieku
Treatment of femoral neck fractures in elderly patients
Daniel Kowalski, Magdalena Pieniężna-Ćwirko, Mariusz Urban, Piotr Zakrzewski, Maciej Klich, Stanisław Pomianowski – s. 406-409

Złamania końca bliższego kości ramiennej u osób starszych
Proximal humeral fractures in elderly patients
Bartłomiej Kordasiewicz, Konrad Małachowski, Andrzej Podgórski, Piotr Zakrzewski, Stanisław Pomianowski – s. 410-415

Leczenie złamań końca dalszego kości promieniowej u osób w wieku podeszłym
Treatment of distal radial fractures in elderly patients
Andrzej Boszczyk, Piotr Zakrzewski, Stanisław Pomianowski – s. 416-419

Złamania bliższego końca kości piszczelowej u chorych w wieku podeszłym
Proximal tibial fractures in elderly patients
Piotr Zakrzewski, Daniel Kowalski, Andrzej Boszczyk, Mariusz Urban, Marcin Błoński, Stanisław Pomianowski – s. 420-427

Osteoporoza oczami chirurga urazowego
Osteoporosis from a traumatologist’s point of view
Andrzej Boszczyk, Stanisław Pomianowski – s. 428-431

Komentarz do prac
Prof. dr hab. med. Stanisław Pomianowski – s. 432

Comment
Prof. Stanisław Pomianowski, MD, PhD – s. 433

INNE PRACE
OTHER ARTICLES

Operacje redukcyjne przerosłych i opadniętych piersi w materiale Kliniki Chirurgii Plastycznej CMKP w Warszawie
Breast reduction surgery of hypertrophic and sagging breasts in the material from the Plastic Surgery Clinic of the Postgraduate Education Centre in Warsaw
Maciej Kulicki, Elżbieta Radzikowska, Zofia Bochen, Józef Jethon – s. 434-440

Leczenie wrodzonej stopy końsko-szpotawej metodą Ponsetiego z wczesnym zastosowaniem opatrunków gipsowych – doświadczenia własne
Treatment of congenital clubfoot using Ponseti method with early application of plaster cast – our own experiences
Joanna Gradek, Tomasz Szafrański, Jerzy Michalak – s. 441-445


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.