P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h 04/2009


Numer Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego powstał przy współpracy z Panią Prof. dr hab. Marią Miller i Panem dr. med. Januszem Opolskim

PRACE ORYGINALNE
ORGINAL PAPERS

Analiza sytuacji epidemiologicznej w Polsce w zakresie głównych problemów zdrowotnych
Epidemiological assesment of main health problems in Poland
Anita Gębska-Kuczerowska, Maria Miller – s. 240

Zabezpieczenie społeczne ryzyka choroby i jej następstw – niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji w Polsce. Stan aktualny i proponowane zmiany
Social securing of the risk of sickness and its consequences: incapacity for work and inability to live unassisted, in Poland. The present situation and proposed changes
Anna Wilmowska-Pietruszyńska – s. 256

Ubezpieczenie pielęgnacyjne jako propozycja rozwiązań systemowych potrzeb osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
Nursing care social insurance as a proposition to system arrangements to cover needs of dependent people
Anna Wilmowska-Pietruszyńska, Jacek Putz – s. 264

Efektywność gospodarowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – analiza wybranych wskaźników finansowych
Economic efficiency of independent health care institutions – the analysis of chosen financial ratios
Alicja Sobczak – s. 268

Jednolity, obowiązkowy dla wszystkich lekarzy kurs specjalizacyjny w dziedzinie zdrowia publicznego – w ocenie słuchaczy Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP
Uniform, compulsory specialization course on public health for all medical doctors – in the opinions of the students of Public Health School in Medical Center for Postgraduate Education
Janusz Opolski, Wojciech Stefan Zgliczyński, Mariusz Ruiz, Zbigniew Węgrzyn, Andrzej Żochowski – s. 277

PRACE PRZEGLĄDOWE
REVIEW PAPERS

Zdrowie Publiczne w Polsce a polityka zdrowotna w świetle dokumentów Światowej Organizacji Zdrowia
Public health in Poland and health policy in the light of World Health Organization documents
Maria Miller, Janusz Opolski – s. 282

Epidemiologia – metoda pomiaru stanu zdrowia zbiorowości
Epidemiology – method of health status assesment in population
Maria Miller, Anita Gębska-Kuczerowska – s. 290

Świadczenia i ubezpieczenie zdrowotne – dobra publiczne czy prywatne?
Health services and health insurance – public or private goods?
Alicja Sobczak, Janusz Opolski – s. 298

Specyfika budżetowych modeli ubezpieczeń i opieki zdrowotnej w Królestwie Danii i Republice Irlandii
Particularities of budget models of insarance and health care in the Kingdom of Denmark and Republic of Ireland
Marek Sanecki, Janusz Opolski – s. 304

Prawne aspekty wprowadzania do obrotu żywności genetycznie zmodyfikowanej
Legal ramifications of marketing genetically modified food
Iwona Wrześniewska-Wal – s. 310

Komentarz do prac
Janusz Opolski, Maria Miller – s. 317

Comment
Janusz Opolski, Maria Miller – s. 319

WSPOPMNIENIE
MEMORIAL

Profesor Edward Rużyłło: nauczyciel, wychowawca, organizator
Bohdan Lewartowski – s. 321

***

Zasady przygotowania prac do druku w czasopiśmie Postępy Nauk Medycznych
Preparation guidelines for printing papers in Progress in Medical Sciences – s. 323