O czasopiśmie


P o s t ę p y   N a u k   M e d y c z n y c h   to miesięcznik adresowany do lekarzy różnych specjalności.  Każdy numer poświęcony jest odrębnemu zagadnieniu i prowadzony jest przez specjalistę z danej dziedziny.

Postępy Nauk Medycznych mają już swoją tradycję, ponieważ istnieją na rynku od 1989 roku. Poszczególne numery mają na ogół charakter monotematyczny, gdyż poświęcone są wybranej dziedzinie medycyny i redagowane są przez zaproszonych redaktorów, którymi są wybitni specjaliści w danej dziedzinie.

Redaktorem Naczelnym od początku istnienia czasopisma jest prof. dr hab. med. Ryszard Brzozowski z Kliniki Chorób Wewnętrznych CMKP w Warszawie. (Od 2015 r. obowiązuje nazwa Klinika Geriatrii, Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Kości). Natomiast zastępcami Redaktora Naczelnego są prof. dr hab. med. Krzysztof Bielecki – wybitny chirurg i uznany autorytet w swojej dziedzinie oraz prof. dr hab. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska z Kliniki Geriatrii, Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Kości CMKP w Warszawie.

W skład Rady Naukowej wchodzi 20 profesorów o uznanym autorytecie ogólnopolskim i międzynarodowym w różnych dziedzinach medycyny, w tym członkowie PAN, reprezentujący dyscypliny kliniczne i nauki podstawowe. Dziewiętnastu członków Rady Naukowej reprezentuje ośrodki zagraniczne (Włochy, USA, Czechy, Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja, Węgry, Litwa).

Postępy Nauk Medycznych ukazują się pod patronatem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

logo-cmkp-pl