O czasopiśmie


P o s t ę p y   N a u k   M e d y c z n y c h   to miesięcznik adresowany do lekarzy różnych specjalności.  Każdy numer poświęcony jest odrębnemu zagadnieniu i prowadzony jest przez specjalistę z danej dziedziny.

Postępy Nauk Medycznych mają już swoją tradycję, ponieważ istnieją na rynku od 1989 roku. Poszczególne numery mają na ogół charakter monotematyczny, gdyż poświęcone są wybranej dziedzinie medycyny i redagowane są przez zaproszonych redaktorów, którymi są wybitni specjaliści w danej dziedzinie.

Redaktorem Naczelnym od początku istnienia czasopisma jest prof. dr hab. med. Ryszard Brzozowski z Kliniki Chorób Wewnętrznych CMKP w Warszawie. Natomiast zastępcą Redaktora Naczelnego jest prof. dr hab. med. Krzysztof Bielecki – wybitny chirurg i uznany autorytet w swojej dziedzinie.

W skład Rady Naukowej wchodzi 27 profesorów o uznanym autorytecie ogólnopolskim i międzynarodowym w różnych dziedzinach medycyny, w tym członkowie PAN, reprezentujący dyscypliny kliniczne i nauki podstawowe. Szesnastu członków Rady Naukowej reprezentuje ośrodki zagraniczne (Włochy, USA, Czech, Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja, Węgry, Litwa). Czasopismo wyróżnia fakt, iż posiada również trzyosobową Radę Dydaktyki Podyplomowej.

Postępy Nauk Medycznych ukazują się pod patronatem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

logo-cmkp-pl