Instrukcje dla autorów

Regulamin ogłaszania prac w czasopiśmie „Postępy Nauk Medycznych”

I. Postanowienia ogólne

 1. Wydawnictwo Medyczne Borgis przyjmuje do publikacji następujące prace związane z tematyką czasopisma: oryginalne, przeglądowe, opisy przypadków oraz listy do redakcji.
 2. Autorzy oświadczają, że:
  • praca nie była wcześniej publikowana (w części ani w całości) oraz nie została złożona w redakcji innego czasopisma naukowego,
   przenoszą oni wszelkie prawa autorskie na Wydawcę. Formularz oświadczenia o publikacji (dostępny tutaj.
   Autorzy zobowiązani są do wysłania oświadczenia w formie elektronicznej drogą mailową, odsyłając tekst po korekcie autorskiej.
 3. „Postępy Nauk Medycznych” są kwartalnikiem anglojęzycznym, tekst główny manuskryptu musi więc zostać dostarczony w języku angielskim. Prace w języku polskim nie będą przyjmowane.
 4. Zgłoszenia artykułu dokonać można drogą mailową pnm@borgis.pl.
 5. Wszystkie publikowane prace otrzymują numer DOI.

II. Oświadczenia

Stosowne formularze oświadczeń dotyczące: 1) uchwały komisji bioetycznej oraz świadomej zgody uczestników badania (dostępny tutaj); 2) uchwały komisji bioetycznej oraz przestrzegania praw zwierząt (dostępny tutaj); 3) plagiatu, gościnnego autorstwa oraz ghostwritingu (dostępny tutaj); 4) konfliktu interesów (dostępny tutaj). Niezałączenie formularzy uniemożliwi dokończenie zgłaszania pracy.

 1. Prace muszą pozostawać w zgodzie z wymogami Deklaracji Helsińskiej.
  • Autorzy są zobowiązani do uzyskania zgody odpowiedniej komisji etycznej w przypadku prac i badań prowadzonych na ludziach oraz zwierzętach.
  • Należy uzyskać świadomą pisemną zgodę od wszystkich uczestników badania.
  • W przypadku prac prowadzonych z udziałem zwierząt w artykule musi być wyraźnie zaznaczone, że dokonano wszelkich starań w celu ograniczenia ich bólu i dyskomfortu.
  • Autorzy artykułów prospektywnych zobowiązani są do przesłania deklaracji dotyczącej zgody komisji bioetycznej i świadomej zgody pacjentów bądź – w przypadku badań przeprowadzonych na zwierzętach – deklaracji dotyczącej przestrzegania praw zwierząt. Informacje o zastosowaniu się do powyższych standardów należy umieścić także w tekście i streszczeniu manuskryptu w sekcji „Matherial and methods”.
 2. Autorzy zobowiązani są do ochrony danych osobowych uczestników badania. Ujawnione mogą być jedynie dane kliniczne i naukowe. Przynależność etniczna i religijna osób poddanych obserwacji może pojawić się w tekście jedynie w przypadku, gdy ma bezpośredni wpływ na przebieg badań. Fotografie powinny być przygotowane w sposób wykluczający rozpoznanie pacjenta, chyba że wyrazi on na to pisemną zgodę. Jeśli nie otrzymano zgody pacjenta, anonimizacja jedynie poprzez zamazanie konturów twarzy lub zasłonięcie oczu zazwyczaj nie jest wystarczająca.
 3. Autorzy zobowiązani są do ujawnienia Wydawcy (w formie pisemnego oświadczenia) wszystkich konfliktów interesów [zależności finansowe, związki osobiste, współzawodnictwo akademickie, ewentualna rola sponsora badań (ich całości lub części) w projekcie i opracowaniu uzyskanych danych]. Recenzenci i redaktorzy powinni ujawnić Wydawcy istnienie wszystkich związków stanowiących podstawę do podejrzenia o konflikt interesów wobec Autora, wymieniając przy tym wszystkie związki z firmami komercyjnymi powiązanymi z prezentowanymi w czasopiśmie produktami medycznymi.
  • Autorzy zobowiązani są do przesłania oświadczenia dotyczącego konfliktu interesów oraz umieszczenia informacji na ten temat na końcu artykułu.
 4. Przesyłając artykuł, Autorzy deklarują w oświadczeniu, że w trakcie tworzenia pracy nie posunięto się do plagiatu, ghostwritingu i gościnnego autorstwa. Wskazują także, jaki był udział każdego z nich w tworzeniu pracy.
 5. Autorzy zgadzają się na udostępnienie swoich gotowych artykułów na zasadach licencji CC-BY.
 6. Autorzy ponoszą odpowiedzialność za treść publikowanych artykułów zgodnie z zasadami odpowiedzialności cywilnej.

III. Wymogi techniczne

 1. Każdy nadesłany plik powinien być nazwany w następujący sposób: inicjały Autora_pierwsze słowo/słowa tytyłu_artykuł/tabele/ryciny,
  np. AK_Pulmunologia_artykuł, AK_Pulmunologia_tabele, AK_Pulmunologia_rycina1, AK_Pulmunologia_rycina2, AK_Pulmonologia_strona tytułowa, AK_Pulmonologia_Oświadczenie_Konflikt interesów itd.
 2. Przyjmowane są manuskrypty przygotowane w programie Microsoft Word (doc, docx).
 3. Należy stosować czcionkę Times New Roman, 12 punktów, interlinię podwójną w: manuskrypcie, streszczeniach oraz piśmiennictwie.
 4. Tekst nie powinien przekraczać objętości 15 tys. znaków maszynopisu (z piśmiennictwem).
 5. Nie należy justować tekstu ani dodawać odstępu między akapitami tej samej sekcji.
 6. Margines standardowy – 2,5 cm.
 7. Należy zastosować numerację stron – od strony tytułowej (bez numeracji wierszy).

Struktura manuskryptu

Poszczególne części składające się na artykuł należy przesyłać w osobnych plikach. W osobnych plikach powinny zostać przesłane części takie, jak: strona tytułowa, plik z tekstem głównym manuskryptu, plik z tabelami i/lub pliki rycinami.

 1. Strona tytułowa

Powinna zostać nadesłana w osobnym pliku zatytułowanym zgodnie z częścią pkt 1 sekcji III „Wymogi techniczne” regulaminu. Na stronie tytułowej prosimy o zamieszczenie:

  1. Tytułu pracy w języku polskim i angielskim, imienia i nazwiska Autora/Autorów wraz afiliacjami, danych do korespondencji, informacji o źródle finansowania zewnętrznego.

Zasady dotyczące sposobu zapisu imion i nazwisk Autorów, nazw miast, stopni i tytułów naukowych oraz nazw jednostek naukowych wyglądają następująco:

  • W afiliacjach w imionach i nazwiskach Autorów, nazwach miast oraz nazwach jednostek naukowych nie stosujemy polskich znaków, na końcu afiliacji po przecinku podajemy kraj, np.
   Jan Zubr1 (nie: Żubr)
   2nd Department of Radiology, Faculty of Health Sciences with Subfaculty of Nursing and Institute of Maritime and Tropical Medicine, Medical University of Gdansk, Poland (Gdansk – nie: Gdańsk).
  • Zapis nazw jednostek naukowych:
   • Nie oddzielamy przecinkiem miasta, gdy wchodzi ono w skład nazwy uczelni, np.:
    Medical University of Bialystok (nie: Medical University, Bialystok). Gdy miasto nie wchodzi w skład nazwy uczelni, podajemy je po przecinku, np. Centre of Postgraduate Medical Education, Warsaw (nie: in Warsaw).
    Należy pamiętać, żeby w afiliacji podawać nazwę jednostki naukowej wraz z patronem, np. Priest Jerzy Popieluszko Bielanski Hospital (nie: Szpital Bielanski).
   • Adresu do korespondencji.
    W danych do korespondencji powinno być zamieszczone imię i nazwisko Autora odpowiedzialnego za korespondencję (nie podajemy stopni i tytułów naukowych) oraz jego dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail), np.:
    Jan Kowalski
    Kliniczny Oddział Psychiatryczny
    Szpital Bielański im. J. Popiełuszki
    ul. Cegłowska 80, Warszawa
    tel. +48 (22) XXX-XXX-XXX
    jan.kowalski@X.pl.
    Adres korespondencyjny podajemy zawsze w języku polskim (nawet jeżeli afiliacja i tekst pracy są w języku angielskim). Wyjątkiem jest sytuacja, gdy Autor pochodzi z zagranicy – wówczas podajemy adres w jego oryginalnym brzmieniu. Sposób zapisu adresu musi spełniać kryteria opisane w części ppkt a) pkt 1 sekcji III „Wymogi techniczne”.
   • Informacji o tym, jakiego typu jest przesyłana praca: praca oryginalna, opis przypadku, praca poglądowa.
 • Plik z tekstem głównym manuskryptu

Powinien być zatytułowany zgodnie z częścią pkt 1 sekcji III „Wymogi techniczne” regulaminu oraz zawierać w następującej kolejności:

 1. Tytuł w języku polskim i angielskim.
 2. Streszczenie oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim.
  Streszczenia wszystkich prac powinny zawierać 150-250 słów. Struktura streszczenia pracy oryginalnej powinna składać się z części: Introduction, Aim, Material and methods, Results, Conclusions. Taki podział nie dotyczy streszczeń prac poglądowych oraz opisów przypadków. Streszczenie opisu przypadku powinno mieć podział na: Introduction, Case report, Conclusions.
  Streszczenie prac poglądowych: Introduction, Description of review methods, Conclusions.
  Słowa kluczowe: 3-5 słów.
 3. Tekst główny w języku angielskim.
  Nagłówki:
  • Opisy przypadków: Introduction, Case report, Discussion, Conclusions; bez numeracji.
  • Prace poglądowe: Introduction, Review, Conclusions; bez numeracji.

  Odniesienia do piśmiennictwa powinny być umieszczane w nawiasach okrągłych, np. (15), oraz podawane w kolejności ich cytowania, np. (1), (2), (3), (4), (5), a nie (1), (2), (7), (4). Odwołania do kilku kolejnych prac skracamy, np. (1-4). Odwołania do piśmiennictwa wprowadza się bezpośrednio po nazwiskach przywoływanych autorów lub – jeśli przytaczane są informacje z innych artykułów bez wskazania autorów – na końcu zdania/akapitu, np.:
  Porównując inne nanokompozyty, nieco gorsze wyniki uzyskali Skośkiewicz-Malinowska i wsp. (14), gdzie w krótkoterminowej ocenie materiału Tetric EvoCeram tylko u 87% pacjentów oceniono uzupełnienia jako doskonałe, niewymagające korekty, oraz Orłowska i wsp. (15) i Bader-Orłowska i wsp. (16), którzy w badaniach materiałów N’Durance Cristal i N’Durance R uzyskali odpowiednio w 75,3 i 78,6% przypadków ocenę doskonałą.
  Wprowadzenie technologii nanoceramicznej umożliwia połączenie zalet materiału mikrofilowego z właściwościami mechanicznymi charakterystycznymi dla kompozytu hybrydowego (6).
  W tekście głównym pracy nie stosujemy polskich znaków (np. w nazwach miast czy nazwach jednostek naukowych). Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przywołujemy w tekście nazwiska Autorów prac polskojęzycznych.

  Prace oryginalne: Introduction, Aim, Material and methods, Results, Discussion, Conclusions; bez numeracji.

Odwołania do rycin i tabel powinny być zapisane w nawiasach okrągłych i rozpoczynać się małą literą, np. (ryc. 1.). W przypadku tabel stawiamy skrót tab. (ang. – tab.), w przypadku rycin – skrót ryc. (ang. – fig.). Zapis w odniesieniu do ryciny składającej się z kilku części wygląda następująco: małymi literami, kolejne litery oddzielone spacją po przecinku lub połączone dywizem (gdy podajemy zakres), np. (ryc. 1a, b), (ryc. 1a-d). Jedynymi stosowanymi nazwami są tabele i ryciny (nie nazywamy ryciny wykresem czy fotografią). Do każdej tabeli i ryciny musi być odwołanie w tekście, rozpoczynając od numeru 1 (nie tab. 2, 5, 1, tylko 1, 2, 3). Odwołania umieszczamy w nawiasach okrągłych (tab. 1/tab. 1), (ryc. 1/fig. 1) lub posługujemy się pełną formą w tekście: „Na rycinie 1 przedstawiono…”. Rycin oraz tabel nie należy umieszczać w tekście pracy, lecz załączyć je w osobnych plikach (zob. pkt 3 i 4 sekcji III „Wymogi techniczne”).

  1. Spis rycin i tabel.
   Przykładowo:
   Ryc. 1. Podpis
   Ryc. 2. Podpis
   Tab. 1. Podpis
   Tab. 2. Podpis
   Podpisy zaczynamy wielkimi literami, na końcu nie stawiamy kropki. Zob. również – ppkt c) pkt 2 sekcja III „Wymogi techniczne”.
  2. Piśmiennictwo.
   Piśmiennictwo powinno być przygotowane wg zmodyfikowanego stylu Vancouver. Nie należy posługiwać się funkcją „przypis końcowy”. Sposób zapisu nazwisk Autorów zależy od ich liczby:
   • do 3 Autorów – powinni zostać podani wszyscy z nich,
   • 4 i więcej Autorów – podajemy pierwszych 3 Autorów i dopisujemy „et al.”.

   Podając zakres stron, Autor powinien użyć dywizu (-), nie półpauzy (–), która w zapisie jest dłuższa. Należy stosować skróty tytułów czasopism wg Index Medicus. Po nazwie czasopisma następuje rok publikacji, tom i pełny zakres stron, np. 123-124 (nie: 123-4).
   Przykładowy zapis piśmiennictwa:

   • artykuły z czasopism:
    Lahita R, Kluger J, Drayer DE: Antibodies to nuclear antigens in patients treated with procainamide or acetylprocainamide. N Engl J Med 1979; 301: 1382-1385.
    Angelopoulos TP, Tentolouris NK, Bertsias GK et al.: Steroid-induced diabetes in rheumatologic patients. Clin Exp Rheumatol 2014; 32(1): 126-130.
   • książka:
    Wyszyńska T, Litwin M: Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.
   • rozdziały książek:
    W książce polskojęzycznej stosujemy zapis (red.) i [W:]:
    Wieteska-Klimczak A, Litwin M: Nadciśnienie tętnicze. [W:] Wyszyńska T (red.): Standardy medyczne. Wybrane zagadnienia nefrologii dziecięcej. Media-Press, Warszawa 2001: 109-122.
    W książce anglojęzycznej stosujemy zapis (ed.)/(eds.) i [In:]:
    Phillips SJ, Whisnant JP: Hypertension and stroke. [In:] Laragh JH, Brenner BM (eds.): Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. Raven Press, New York 1995: 465-478.
   • inne przykłady:
    Zalecenia dotyczące żywienia dzieci zdrowych w wieku 1-3 lat (13-36 mies.) opracowane przez zespół ekspertów powołany przez konsultanta krajowego ds. pediatrii; http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m15&ms=760&ml=pl&mi=760&mx=0&ma=15542.
    Hungarian State Audit Office: Report of the State Audit Office of Hungary about the re-organization of mental health services. No. 1286. Budapest 2012; https://asz.hu/storage/files/files/Összes%20jelentés/2012/1286j000.pdf.
    Podawanie daty dostępu nie jest konieczne.
    Gdy przytaczamy prace polskojęzyczne, stosujemy polskie znaki, gdy przytaczamy prace anglojęzyczne – nie stosujemy polskich znaków.
    Maksymalna ilość pozycji w piśmiennictwie wynosi 40 – dla prac oryginalnych i 60 – dla prac poglądowych.
  3. Oświadczenie o konflikcie interesów.
  4. Oświadczenie o źródle finansowania.
 1. Pliki z rycinami
  Powinny być zatytułowane zgodnie z częścią pkt 1 sekcji III „Wymogi techniczne” regulaminu. Każdą rycinę przesyłamy w osobnym pliku o formacie JPG, TIFF lub EPS. Zdjęcia powinny mieć rozdzielczość co najmniej 300 DPI. Ryciny obowiązkowo muszą być ponumerowane. Numeracja wg wzoru: ryc. 1, ryc. 2 (cyfry arabskie). Zob. również – ppkt c) pkt 2 sekcja III „Wymogi techniczne”.
 2. Plik z tabelami
  Powinien być zatytułowany zgodnie z częścią pkt 1 sekcji III „Wymogi techniczne” regulaminu. Wszystkie tabele wysyłamy w jednym pliku w Wordzie. Tabele obowiązkowo muszą być ponumerowane. Numeracja wg wzoru: tab. 1, tab. 2 (cyfry arabskie). Zob. również – ppkt c) pkt 2 sekcja III „Wymogi techniczne”.
 3. Oświadczenia opisane w sekcji II regulaminu należy przesłać na adres mailowy Redakcji.

IV. Wysyłanie manuskryptu do Redakcji

 1. Manuskrypt wraz z wymaganymi plikami należy przesłać mailowo na adres Redakcji
 2. Tekst powinien być przygotowany obowiązkowo w wersji polskiej.
 3. Manuskrypt powinien zostać opatrzony w dane teleadresowe Autora przedkładającego pracę do druku. Dane te powinny zostać umieszczone w pliku strony tytułowej.

V. Procedura kwalifikacyjna

 1. Redakcja ocenia, czy praca spełnia ww. wymogi techniczne i czy jej temat jest zgodny z profilem naukowym czasopisma. Prace niespełniające kryteriów technicznych i niekompletne będą odrzucane, a Autorzy zostaną poinformowani drogą mailową, co należy poprawić przed ponownym zgłoszeniem manuskryptu.
 2. Po weryfikacji kompletności danych zgłoszenia i spełnienia kryteriów technicznych manuskrypt podlega ocenie co najmniej dwóch niezależnych Recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez Autora publikacji; Autor lub Autorzy publikacji i Recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process). W pozostałych przypadkach Recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów (bezpośrednie relacje osobiste między Recenzentem i Autorem, w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński; relacje podległości zawodowej lub bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji). Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek Recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia. Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma naukowego. Nazwiska Recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma naukowego nie są ujawniane.
 3. Na podstawie decyzji Recenzenta następuje zakwalifikowanie manuskryptu do druku lub jego odrzucenie, lub też odesłanie go Autorom z sugestiami dokonania zmian.
 4. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania niezbędnych poprawek związanych z nazewnictwem fachowym, stylistyką, interpunkcją, niezbędnymi skrótami i eliminacją powtórzeń w pracach zakwalifikowanych do druku.
 5. Publikacja prac jest darmowa.
 6. W przypadku zakwalifikowania manuskryptu do druku Autor korespondencyjny otrzyma manuskrypt do korekty. Powinien wykonać ją w wyznaczonym przez Redakcję terminie i odesłać poprawiony manuskrypt do Wydawnictwa. W przypadku, gdy Redakcja nie otrzyma poprawionego tekstu w wyznaczonym terminie, przyjmuje się, że wysłany do korekty manuskrypt nie wymaga poprawek.
 7. Ostateczną decyzję o przyjęciu manuskryptu do druku podejmuje Redaktor Naczelny.
 8. Po ukazaniu się danego numeru czasopisma Autorzy otrzymują egzemplarze autorskie, zgodnie z rozdzielnikiem Wydawnictwa (po 2 egzemplarze dla pierwszego Autora, po 1 egzemplarzu dla pozostałych Autorów). Egzemplarze są przekazywane na adres korespondencyjny Autora wyznaczonego do korespondencji z Redakcją.

Regulamin został opracowany zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych oraz „Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals” N Engl J Med 1997; 336: 309-315 (www.icmje.org).