Rok 2012


P o s t ę p y   N a u k    M e d y c z n y c h   S u p l e m e n t   1/2012


PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS

12-letnie doświadczenie w resekcji głowy trzustki z oszczędzaniem dwunastnicy i trzustki (modyfikacja Buchler-Farkasa) w chirurgicznym leczeniu przewlekłego zapalenia trzustki u 180 chorych
12-year experience with duodenum and organ-preserving pancreatic head resection (Büchler-Farkas modification) in the surgical treatment of 180 patients with chronic pancreatitis
Gyula Farkas, Laszlo Leindler, Gyula Farkas Jr. – s. 4-10

PRACE PRZEGLĄDOWE
REVIEW PAPERS

Postępy w chirurgii przewodu pokarmowego
Advance in Abdominal Surgery
Krzysztof Bielecki, Maciej Ledóchowski – s. 11-19

Co nowego w chirurgii małoinwazyjnej w roku 2010
What’s new in minimally invasive surgery in 2010
Aleksander Grous, Naser Dib, Wiesław Tarnowski – s. 20-24

Chirurgia bariatryczna w 2011 roku – spojrzenie na operacje rewizyjne w chirurgii bariatrycznej
Bariatric surgery in 2011 – our view of the revision bariatric surgery
Krzysztof Paśnik, Andrzej Kwiatkowski – s. 25-27

Co nowego w chirurgii onkologicznej
What’s new in surgical oncology
Wojciech Piotr Polkowski – s. 28-36

Postępy w leczeniu tętniaków aorty brzusznej
Progress in the treatment of abdominal aortic aneurysms
Jacek Szmidt, Tomasz Jakimowicz – s. 37-43

Postępy w kardiochirurgii
Advances in Cardiac Surgery
Krzysztof Wróbel, Andrzej Biederman – s. 44-48

Postępy w neurochirurgii
Advances in Neurosurgery
Andrzej Radek, Maciej Radek – s. 49-52

Postępy w chirurgii endokrynologicznej
Advances in endocrine surgery
Krzysztof Kuzdak, Maciej Białas – s. 53-62

Chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna w 2011 roku
Plastic and reconstructive surgery in 2011
Józef Jethon, Tomasz Dębski – s. 63-68

Zagrożenia żylną chorobą zakrzepowo-zatorową i jej zapobieganie
Risk and prevention of venous thromboembolic disease
Maciej Szczepański, Wiesław Tarnowski – s. 69-78


P o s t ę p y   N a u k   M e d y c z n y c h   S u p l e m e n t   2/2012


Ablacja arytmii komorowej u chorych bez organicznej choroby serca
Rozprawa habilitacyjna

Catheter ablation of ventricular arrhythmias in patients without organic heart disease
Dr n. med. Sebastian Stec – s. 1-56

 


P o s t ę p y   N a u k   M e d y c z n y c h   S u p l e m e n t   3/2012


 

PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS

Trzecie autologiczne przeszczepienie hematopoetycznych komórek krwiotwórczych jako konsolidacja remisji u chorych ze szpiczakiem plazmocytowym – analiza jednoośrodkowa
Third autologous hematopoietic stem cell transplantation (AHSCT) as a remission consolidation in multiple myeloma – single centre experience
Iwona Grygoruk, Grzegorz Helbig, Anna Kopińska, Katarzyna Wiśniewska-Piąty, Małgorzata Krawczyk-Kuliś, Sławomira Kyrcz-Krzemień – s. 5-8

Plerixafor – wyniki mobilizacji macierzystych komórek krwiotwórczych oraz ich autotransplantacji u pacjentów z chłoniakami i szpiczakiem plazmocytowym – doświadczenia własne
Plerixafor – the results of mobilization regimen of hematopoietic stem cells and their autologous transplantation in lymphoma and myeloma patients – single center experience
Patrycja Zielińska, Anna Koclęga, Robert Liwoch, Monika Dzierżak-Mietła, Mirosław Markiewicz, Małgorzata Krawczyk-Kuliś, Sławomira Kyrcz-Krzemień – s. 9-14

PRACE PRZEGLĄDOWE
REVIEW PAPERS

Rola komórek układu odpornościowego w mikrośrodowisku nowotworów
The immune system cells in cancer microenvironment
Joanna Kopeć-Szlęzak – s. 15-21

Stwardnienie rozsiane – teraźniejszość i przyszłość – sukcesy i porażki
Multiple sclerosis – the present and the future – successes and failures
Dorota Uchman, Jan Kochanowski, Bogusława Baranowska – s. 22-26

Współczesne poglądy na powstawanie i leczenie żylnych owrzodzeń podudzi
The current views on the formation and treatment of venous leg ulcers
Piotr Słowiński, Tomasz Krosny, Witold Raciborski, Walerian Staszkiewicz – s. 27-34

Możliwości oceny zaburzeń ukrwienia u pacjentów z przewlekłym miażdżycowym niedokrwieniem kończyn dolnych
Ability to assess perfusion abnormalities in patients with peripheral arterial disease
Tomasz Krosny, Witold Raciborski, Grzegorz Madycki, Walerian Staszkiewicz – s. 35-40

Estrogeny w etiopatogenezie skoliozy idiopatycznej
Estrogens in etiopathogenesis of idiopathic scoliosis
Błażej Rusin,Tomasz Kotwicki, Aleksandra Głodek, Małgorzata Kotwicka – s. 41-46

Komentarz do prac
Dr hab. med. Wojciech Bik – s. 47-48

Comment
Wojciech Bik, MD, PhD – s. 49-50